Skip to content

Általános szerződési feltételek

A DADO Kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 6. 7/4., bemutatóterem: 1138 Budapest, Révész utca 29. (RIVERLOFT), cégjegyzékszáma: Cg.01-06-783521, adószáma: 21135406-2-41., e-mail: dadobt.lang@gmail.com, telefon: +36/205181226, képviseli: Lang Veronika ügyvezető) és Megrendelő partnerei között létrejött szállítási szerződések teljesítése során a felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a jogviszony részévé váló jelen szerződési feltételek alkalmazandók.

Az ajánlat és megrendelés

 1. Egyéb írásbeli megállapodás hiányában az elfogadott szállítói ajánlat szerinti megrendeléssel létrejön a szállítási szerződés a felek között, amelyben a Szállító arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlata szerint megrendelt termékeket szállítja le a Megrendelő részére, a megjelölt mennyiségben és vételáron.
 2. A Megrendelő a szállítói ajánlat tartalmi és mennyiségi ellenőrzését követően, azt legkésőbb az abban megjelölt érvényessségi határidőn belül, e-mail útján írásban visszaigazolva rendeli meg a termékeket.
 3. A Szállító kizárólag egyedi megrendelésre, minta után értékesíti az általa forgalmazott első osztályú minőségi termékeket, ezért raktárkészletet nem tart.
 4. A termékek egyediségére tekintettel a gyártótól való megrendelést követően a Megrendelő nem jogosult elállni az adásvételtől és ugyanezen okból a Szállítónak nem áll módjában visszavenni a fel nem használt, megmaradt termékeket.
 5. A Szállító jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését, amennyiben a Megrendelőnek lejárt szállítói tartozása van.
 6. Abban a nem várt esetben, amennyiben a termék gyártója a megrendelést a Szállító ajánlatától eltérő tartalommal igazolná vissza (pl. áremelés, termékkínálat változása miatt), a gyártói megrendelés előtt a Szállító egyeztet a Megrendelővel.
 7. A termékek esetleges utánrendelése során a felek ugyanúgy járnak el, mintha a Szállító egyedi megrendelést teljesítene, tekintettel az utánrendelt termékek gyártástechnológiából eredő esetleges eltéréseire (tónus, kaliber).

A teljesítés határideje és módja

 1. A termékek beérkezésének várható határideje az írásbeli megrendelés leadása és a vételárelőleg összegének a Szállító pénzforgalmi számláján történő jóváírásától is függ. Az előleg teljesítésének késedelme esetén a szállítási határidő módosulhat.
 2. A tervezett teljesítési határidő a termék gyártójának visszaigazolása alapján került megjelölésre, amelynek gyártói módosításából fakadó késedelem a Szállítónak fel nem róható, azonban amennyiben a késedelem meghaladja a 30 napot, a Megrendelő legkésőbb a gyártói árukiadásig jogosult érdekmúlás miatt elállni a szállítási szerződéstől, a Szállító pedig köteles a már teljesített vételárelőleget a gyártótól történt visszaigénylést követően haladéktalanul továbbutalni a Megrendelő által megjelölt bankszámlára.
 3. A termékek beérkezéséről Szállító a megadott e-mail címén értesíti a Megrendelőt, a végszámla és a szállítás megszervezéséhez szükséges tájékoztatás megküldésével.
 4. A termékek átadásának helyszíne a szállító gyűjtőraktára. Házhozszállítási szolgáltatás csak külön megállapodás alapján, a szállítási költség megfizetése mellett igényelhető.
 5. A termékek egyutas gyártói raklapokon érkeznek és vehetők át, amelyek esetleges gyártói díját az ajánlat tartalmazza, azonban vissza nem válthatók.
 6. A Szállító a teljes vételár megfizetéséig fenntartja tulajdonjogát a termékeken, azok csak a teljes vételár szállítói bankszámlán történt jóváírását követően vehetők át, amelyhez a Szállító szükség szerint a termékek tételes megrendelői ellenőrzését követően tárolási nyilatkozatot állít ki.
 7. Az át nem vett termékeket a Szállító választása szerint jogosult a Megrendelő költségén tovább tárolni, vagy akár a jelen szállítási szerződést felbontva azt harmadik személy részére továbbértékesíteni, amely esetekben a Szállító meghiúsulási kötbér (mint kártátalány) jogcímén jogosult a vételár 30 százalékának megfelelő összeget a 19. pont szerinti továbbtárolási díjjal együtt levonni a visszatérítendő vételár-előlegből.

Fizetési feltételek

 1. A vételárat Megrendelő kettő részletben fizeti meg: egyrészről előleget fizet a megrendelés szállítói visszaigazolásával kapott proforma számla szerint, a vételárhátralékot pedig a termékek szállítói gyüjtőraktárba érkezését követően kiállított végszámla szerint.
 2. A külföldi gyártótól beszerzendő termékek egyediségére tekintettel a Szállító a megrendelést csak a teljes vételár legalább 40 százalékát elérő összegű vételár-előleg megfizetését követően teljesíti, azaz a megrendelés csak a vételár-előleg szállítói számlán történt jóváírásával lép hatályba.
 3. A vételárhátralék legkésőbb a termékek beérkezéséről történt értesítést követő 7 napon belül esedékes, fizetési késedelem esetén pedig a Szállítót a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat illeti.
 4. A szerződéses vételár magában foglalja a leszállított valamennyi termék értékét, az anyagszállítási és csomagolási díjakat a szállítói gyűjtőraktárig, továbbá ott legfeljebb 7 napnyi tárolás költségét.
 5. A Megrendelő értesítését követő 7 nap elteltével át nem vett termékek további tárolásáért a Szállítót az ajánlatában megjelölt összegű napi tárolási díj illeti meg.
 6. Az árajánlat EUR pénznemben kerül meghatározásra, amely megfizethető euróval, vagy forinttal is. A vételár forintban történő megfizetése a Szállító számlavezető bankja által a proforma számla kiállításának napján érvényes EUR deviza eladási árfolyam alkalmazásával teljesíthető.

Szavatossági kérdések

 1. A gyártótól beérkezett termékeket a Megrendelő az átvételt megelőzően köteles az átadási helyszínen a Szállítóval előzetesen egyeztetett időpontban minőségi és mennyiségi ellenőrzés céljából megvizsgálni és annak tényét a szállítólevélen írásban igazolni.
 2. A beérkezett termékeken tapasztalt esetleges hibákat, sérüléseket a Megrendelő köteles fényképfelvételekkel is dokumentálni, a szállítólevélen rögzítve azok leírását.
 3. Amennyiben a termék esetleges hibájára csak az átvételt követően derülne fény, Megrendelő köteles azt még a termék felhasználását megelőzően, de legkésőbb az átvételt követő 15 napon belül írásban jelezni a Szállítónak. Minőségi kifogásra a gyártó szavatossági kötelezettségeinek érvényesítése miatt csak fel nem használt termék tekintetében és az eredeti csomagolás birtokában van mód.
 4. A termékek átvételét követő szállítás, tárolás és felhasználás szakszerűségéért a Megrendelő felel.
 5. A Megrendelő által a Szállító rendelkezésére bocsátott téves számításokból és/vagy tervezési hibából adódó mennyiségi eltérésekért a Szállító nem felel.
 6. Az átadott termékek minősége tekintetében a Szállítót jótállás terheli az átadást követő egy évig.

Vis major

 1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a fél olyan okból nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, amely egyik félnek sem felróható. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és elháríthatatlan körülményeket (pl. földrengés, árvíz, sztrájk, háború, terrorcselekmény, stb.), amelyek a felek akaratától függetlenek és közvetlenül akadályozzák a szerződéses kötelezettségek teljesítését.
 2. A felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak, amennyiben pedig meghaladja a 90 napot, a szerződés módosítására vonatkozó egyeztetés eredménytelensége esetén bármelyik fél jogosult a szerződést írásban felmondani.

Hatályos: 2024. március 1. napjától